Schizofreni / PTSD

Hvorfor skriver jeg om dette?

Det å føle at en del av deg selv, av sin egen personlighet, eller at en bit av den naturlige delen av enhver personlighet, ikke "fungerer", er en viktig del av enhver opplevd traumelidelse. Et "traume" i fysisk tilstand, betyr jo "noe som er kuttet av/er avskåret"; dvs som man ikke har normal kontakt med og tilgang til - Dette kan også forklare den nærheten som kan eksistere mellom utviklingen av Schizofreni (- som en type virkelighetsbrist -) og Traumelidelse, slik jeg selv opplever det.

Fordi - en av tingene som farger dagene mine, er dessverre psykisk (u-)helse. Dette, er det jo ikke så viktig for alle andre å vite. Men jeg liker å dele litt om slikt. Også, fordi, når man sliter såpass med det, at det inntar dagene dine, på et vis - ; da ; syns jeg det er viktig, for å vise bakteppene vi kan leve med, noen og hver av oss.

Så er dagene fulle av også annet, heldigvis. Men det er til enhver tid noen, som sliter - mer enn hverdagslig - i slike landskap. Enten det er fysisk, økonomisk, eller psykisk. Da syns jeg personlig, det er godt at vi deler noen aspekter ved dette livet vi lever, for vi lever de jo sammen, like mye som atskilt - i det jeg liker å beskrive som "våre ulike, like liv".

Jeg har valgt, i denne omgang, å skrive mest om den *psykiatriske lidelsen* jeg fikk først; nemlig Schizofreni. Den er både en selvstendig del av livet mitt, samtidig som den er en del av det jeg siden fikk diagnostisert som "PTSD" - "post-traumatisk-stress-lidelse" (D'en står for engelske "disorder"). Som vel kanskje også var et utgangspunkt for å få Psykose/Schizofreni - i første omgang. Og der dette å utvikle psykose, igjen, ga byrder til den samlede opplevde delen av traumer i livet. 😣 (Les om psykose lenger ned.)

Man opererer også mer og mer med at det eksisterer viktige genetiske årsaker. Det vil ofte være en blanding av uheldige omstendigheter, der hvilket genetisk materiale man har fått utdelt, kanskje aller mest bestemmer hva slags symptomer man får, og også i hvilket omfang, man blir syk av det. Man skal også være forsiktig med å si at man dermed er "kronisk syk". Samtidig, er det jo en grunn til at man oftest - med en slik livssituasjon - blir mer eller mindre arbeidsufør - om ikke annet, så ofte i lengre eller kortere deler av livet. Rett og slett, fordi medisiner alene, sjelden er nok. Man trenger også terapi, som innebærer å prøve "å hele" det som oppleves sykt - i tanker og følelser, gjerne. Dette gjør man så godt det lar seg gjøre, og man blir flinkere og flinkere til det også! Ny og bredere forskning gir jo resultater. For mange av oss, er dette likevel et livslangt arbeid 😘.

Litt grunnleggende fakta - om Schizofreni

Dit veien fører deg... Jeg har selv diagnosen paranoid schizofreni. Jeg ønsker at folk skal få vite mer om denne sykdommen.

Mange rygger litt tilbake når det er snakk om noe så mytebelagt som Schizofreni. De aller fleste vet lite eller ingenting om denne sykdommen. Og det fins mye feilinformasjon som folk går rundt med. Jeg ønsker derfor å komme med litt fakta.

En som har schizofreni, trenger ikke likne en annen med samme sykdom, men noen ting er fellestrekk:

  • Ordet schizofreni betyr "et sinn som er gått i oppløsning".

    Det høres skummelt ut, og det oppleves også som veldig skremmende for den det gjelder. Men det det betyr, er at de ulike instansene sinnet har, som vanligvis samarbeider og ordner verden for deg, plutselig får et delvis eller totalt sammenbrudd, og slutter å fungere slik de skal. Som oftest vil dette kunne avhjelpes med medisiner, som delvis tilfører stoffer som påvirker hjernen positivt, og samtidig demper den sykelige aktiviteten. År med terapi vil også ofte kunne hjelpe, skjønt det er usikkerhet på om man kan slutte med medisiner; ofte vil terapien først og fremst være en hjelp til å ha det bedre i hverdagen, og kanskje også med det unngå "aktive" symptomer.

  • Schizofreni er per definisjon et syndrom, det vil si en samling av ulike sykdomstrekk og ingen klart avgrenset sykdomstilstand. Mange får diagnosen kun på grunn av flere opplevde psykoser. (Psykoser = Perioder med klare brudd i virkelighetsoppfatningen, gjerne synlig for andre som vrangforestillinger).
  • Vanlige ("aktive") symptomer er vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, språklige forstyrrelser og følelsen av å ikke ha en klart avgrenset "kjerne". Dette er innholdet i det jeg over beskrev som at de ulike instansene i sinnet - følelser, tanker, opplevelser, minner - alt blander seg og du vet ofte ikke hva som er sant, verken om deg selv, eller verden rundt deg. Du kan også beskrive det som en ekstrem stor påkjenning av ulike traumer - nye eller gamle - som "tar over" tolkningsapparatet ditt.
  • Årsakene til schizofreni er ikke klarlagt. Men det antas å være en blanding av gener, oppvekst - traumer - og påkjenninger seinere i livet. Søvnløshet og ulike narkotika vil også være en stor risiko for psykose, selv om det første nok ikke alene vil føre til den mer alvorlige diagnosen Schizofreni. Men, psykoser er skremmende i seg selv, og noe en for en hver pris bør unngå å sette seg i fare for. Særlig bruk av cannabis, kan føre til kompliserte utgaver av Schizofreni.

 

Utbrudd av Schizofreni

Sykdommen slår som oftest ut i blomst i begynnelsen av 20 åra. Det er litt diskusjon omkring om man kan bli frisk av det - de fleste mener nok at dette er en kronisk sykdom. Men, du kan i alle fall ha friske(re) og syke(re) perioder. Og mange av oss kan faktisk leve godt med det, hvis vi får nok og riktig oppfølging. Oftest er som sagt medisiner nødvendig, men år med terapi kan også hjelpe personen med å forstå seg selv og utifra dette skjønne hvordan man er og fungerer som syk, i forhold til i friske perioder. Å kunne ta vare på seg selv, og kjenne igjen symptomer, er viktig, for å kunne fungere mest mulig selvstendig.

 

To begreper

"Psykose" er et viktig begrep, og er noe som ofte opptrer i dårlige perioder hos en med schizofreni. Selve det å ha opplevd en eller flere psykoser, er ett av kriteriene for diagnosen Schizofreni.

Psykose innebærer typisk at de "vanlige (aktive) symptomene" beskrevet ovenfor, aktiveres, eller også at de blir sterkere enn vanlig. Lengden på en psykose kan variere, men i friske perioder, kan dette være delvis eller helt borte. Mange opplever det kun én gang i livet, andre kan ha tilbakekommende psykoser. Man kan også ha delvise eller fullstendige psykoser. Delvise psykoser, kalles ofte grensepsykoser, og kan være en start på en fullstendig psykose, et varsku. Forskjellen, er at man i den grensepsykotiske tilstanden, er delvis klar over at man er syk. Man går gjerne inn og ut av de rare tankene. Mens i en fullstendig psykose, vil alt oppleves som om det er 100 % virkelig, også ting folk rundt deg ikke opplever. Du vil ha veldig vondt for å kunne si at din opplevde virkelighet, ikke stemmer. Noe som jo er naturlig, om du tenker over det. Det er også gjerne slik at alle ting "passer inn" i vrangforestillingen, og du kan feks høre stemmer, eller se ting, som ikke andre gjenkjenner, men som du selv er sikker på at de også egentlig "ser".

Slik er det i alle fall med såkalt "Paranoid Schizofreni" - der alt er skummelt og alt gir grunner til å fortsette å tro på den innbilte virkeligheten. Men der det er klart for alle andre, at alt foregår inne i hodet til vedkommende. Dette vil være en såkalt fullstendig psykose. Likevel, det kan være vanskelig å oppdage at en person sliter med psykose. Ikke alle er utagerende, eller oppfører seg på en avvikende måte (kler seg i kappe og tror de er Gud). Mange kan slite lenge med indre kaos og vonde indre opplevelser, før det kommer frem på et seinere tidspunkt, der atferden også begynner å endre seg. At man er lite konsekvent og gjør uforståelige og ofte ukontrollerte og impulsive handlinger, vil ofte være en slik endring, som kan tyde på at noe er galt. Pluss at man som oftest får dårligere og dårligere kontakt med personen, som tilsynelatende forsvinner inn i seg selv. Andre vil være aggressive og utagerende, men vil likevel ikke være farlige, det er mer en selv det går utover, det er ofte et sterkt uttrykk for en følelse av å bli angrepet (noe man jo blir, av sine egne tanker), og selvfølgelig en stor porsjon frustrasjon og gjerne fortvilelse, over å ikke bli forstått, eller å ikke klare å be om hjelp eller å beskrive hvordan man har det.

 

Misforståelser / om bruken av / begrepet "Personlighetsspaltning" / utvikling av stemmer og lite kontakt med deler av ens egen kjerne.

Schizofreni gir IKKE en opplevelse av "jeg og meg", som folk ofte tuller med ;-)
Det er heller IKKE det samme som "multippel personlighet"!

Begrepet "personlighetsspaltning" brukes også i forbindelse med schizofreni, men i den betydning at det som er spaltet, er forholdet mellom og innad i logiske tanker og følelser. Du kan kalle det en feil-kommunikasjon mellom de ulike nervebanene i hode og sinn. Det er altså ikke det samme som "flere personligheter", som mange tror. Dette er en egen diagnose, som kalles "Multippel personlighet". Imidlertid kan man oppleve å ha en uklar og motsetningsfylt indre kjerne - som feks opptrer som mer og mindre tenkte / hørte "stemmer", som som står i motsetning til hverandre (- uten at det går så langt som at de er ulike personaer som ikke vet om hverandre, som man bytter på, helt og fullt, og tilsynelatende uten å være det minste klar over det. Det - er nemlig beskrivelsen av Multippel personlighet). Men, det kan være ulike "følelser og tanker om seg selv" - "selvbilder" - et begrep man ofte kan bruke på det man gjennomgår i ungdomsårene. Men dette er selvfølgelig mye sterkere enn det vanlige "å tilpasse seg", "bli en annen rundt noen" - "ikke vite hvem man er". Men, det beveger seg faktisk i det samme landskapet, og det har antakelig faktisk også samme årsak, at man ikke har følt eller føler seg godtatt - bare utrolig mye sterkere enn det som er normalt! Og der det normalt oppleves som en avgrenset periode, som etterhvert fører fram til en større trygghet på seg selv, vil nok en med schizofreni oppleve det som en så grunnleggende sterk, indre konflikt, om hvem eller hvordan man egentlig er, at det hemmer den sosiale utfoldelsen og utviklingen mot en tryggere identitet. 

Stemmer - ett eksempel (og dette er altså nettopp, kun ett - eksempel).

Selv opplevde jeg å måtte jobbe med ulike "holdninger", stemmer - inne i meg - som tilsynelatende ikke kunne tilhøre en og samme person - nemlig meg. Men det jeg fant ut, var jo at disse ulike "holdningene" - som jeg kunne oppleve som at "hvilken del av disse er meg?" til "er det meg i det hele tatt, er det Gud eller "den onde" som snakker, til meg, i meg?"- veldig skremmende - men, fant at det var undertrykte, "ulovlige" følelser og tanker. Som jeg etter hvert som jeg gjorde meg kjent med dem, og våget å uttrykke dem - først å beskrive dem, siden slippe de løs mer direkte - kjente at ble mer til en integrert del av meg. Man er jo aldri "helt fast" som menneske - man kan håpe eller tro ditt og datt - og så plutselig går man på trynet og viser en side man aldri trudde man hadde. Både positivt og negativt. Det er litt sånn, bare at man ikke har hatt "lov til" eller "turt", å se dette, som en del av seg.

Om hvordan det kan bli til at enkelte kan blande religion inn i det hele.

Det er forresten veldig vanlig, dette med å rote Gud eller andre krefter inn i sitt eget kaos. Det er jo på en måte vårt samfunns manifestasjoner på det gode og det onde - og på at det fins slike entydige størrelser. Og det er jo ofte dette svart-hvite som har vært overfokusert i ens eget oppvekstmiljø, og som gjør at denne "spaltningen" av følelser, tanker og tolkninger, oppstår. Hvis du blander inn Gud og andre størrelser, kan det derfor hjelpe å snakke med en sykehusprest, eller andre med livssyns-kompetanse. Det er viktig da at disse menneskene har et minimum av innsikt i sykdommen, og at de heller ikke kommer med bastante svar. Men at de kan være en hjelp og en støtte til å se at verden ikke er så entydig. At ting man tenker, eller ting man gjør, ikke er "onde" eller "gode" - men en herlig blanding som stort sett ingen kan eller skal dømme.
 

Årsaker

Årsakene til schizofreni er antatt å være både psykologiske og biologiske. Ingen av disse kategoriene alene kan forklare hvordan sykdommen oppstår. Etter all sannsynlighet skyldes sykdommen et samspill mellom psykiske forhold, arvelige faktorer og kjemiske forstyrrelser i hjernen.

Bakgrunnen for en akutt psykose er også i utgangspunktet ukjent. Det er sannsynlig at biologiske og arvelige faktorer spiller en rolle for sykdomsutviklingen. Akutte psykiske eller sosiale belastninger vil ofte kunne påvises som utløsende årsaker. Dette kan være konkrete traumer, alvorlig sykdom hos nærstående, konflikter, eller alvorlig egen sykdom.

Men det er ofte "normale" årsaker til disse tilstandene (kanskje med unntak av de som frembringes av narkotikum). Dvs, "normale" årsaker i form av opplevde traumer og / eller påfølgende uløste konflikter. Det blir som en trykk-koker som plutselig renner over, og da tar det litt tid å sortere ut hva som er hva. Og denne mangelen på "kjerne", en viss "forvirring", samt for noen også mer "aktive" symptomer - vil nok følge en person med diagnosen schizofeni, om ikke livet ut - så i alle fall store deler av livet. Da i større eller mindre grad.

 

Utfordringer og løsninger for en med denne diagnosen

Forvirring er en ufordrende og vesentlig del av hverdagen.

Denne forvirringen, eller også det manglende opplevde samsvaret mellom feks følelser og tanker - vil også for mange, som for de fleste med ulike mentale sykdommer, føre til større eller mindre problemer med å kommunisere, holde "en tråd", og delta i arbeidsliv og i det sosiale livet. En vil ofte kunne føle seg litt "på en annen planet", mange sliter med tilleggsutfordringer som angst og depresjon, som følge av sykdommen. Ofte vil det også - dessverre - oppleves til dels sterke bivirkninger av medisinene, som samtidig som de holder sykdommen i sjakk, kan gjøre deg trøtt, sløv eller i det hele tatt at du virker fjern. Ekstrem vektoppgang og "ulvehunger" er også dessverre som oftest foreløpig en veldig vanlig bivirkning ved de fleste medisiner mot Schizofreni.

Hvordan oppleve mening?

Det viktigste for en med denne lidelsen, vil være å finne ut : Hva gjør at jeg opplever mening? Hvordan kan jeg bygge på dette? For noen vil en jobb eller en aktivitet være veldig viktig, for andre - som meg - er det viktigste å ta det med ro, og ikke overbelaste "tolknings"-systemet. Fysisk aktivitet vil såklart alltid være bra - men selv opplever jeg det ofte som at det gjør vondt verre, om jeg er i en dårlig fase. "Skjerming" er også et viktig begrep innen psykiatrien, og som man trenger mer eller mindre doser av. Noen blir sittende og gruble eller møter vonde følelser eller blir redde om de er alene, andre opplever det som en kilde til kreativitet og kontinuitet. "Angst" er jo et vanskelig begrep å skjønne seg på; ofte kan tilstanden imidlertid med fordel heller beskrives som "å være redd" - for noe, mer eller mindre bevisst, og mer eller mindre "virkelig". Selv får jeg angst / blir redd, når opplevelses- og tolkningssenteret mitt blir overbelastet. Det blir da egentlig en beskjed til meg selv om å roe ned, så jeg finner meg selv oppi kaoset. Det å så populært "miste seg selv for å finne seg selv" "gi seg hen og leve uten sikkerhetsnett", kan faktisk være sykdomsfremmende for en med Schizofreni. I små doser, ja takk, men kaoset må ikke bli så stort at en mister seg selv fullstendig - noe som har en alvorligere betydning her, enn det dette ordtaket har til vanlig. Man trenger også et minimum av kontroll, i betydningen "å være samlet", og å være klar over "sin egen person/kjerne".

 

Til slutt :)

At menneskene rundt oss, vet et minimum om sykdommen, og er aksepterende, er veldig styrkende for en person med schizofreni. Vi har vel alle noen odde sider ;) Ikke alle er så ulike. Kanskje gjelder det å finne ut hvordan nettopp dere som venner, eller vennegjeng, kan finne på gode aktiviteter, og måter å henge sammen på, som gjør det lettere for den som sliter, og som også gir deg noe tilbake. Og viktigheten av å ikke bli "en hjelper", men fortsette å være en venn, kan ikke understrekes nok. Man trenger alle å kjenne på likeverd, og få en pause fra det som er vanskelig. Det gjelder jo også dem uten "diagnose".

Så jeg håper at du ikke rygger tilbake om du oppdager at en du kjenner, eller skal bli kjent med, har denne diagnosen - eller forsåvidt andre diagnoser. Det er som oftest ikke så vanskelig og skummelt som en tror. Og det betyr så utrolig mye for den det gjelder. :)

 

Tilleggsstoff

Kilder : http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni-symptomer-og-tegn-9128.html?page=1

Kilder : http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/psykisk-helse/schizofreni

Kilder : http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/12.hva-er-en-psykose/schizofreni

Kilder : http://www.nrk.no/viten/naermere-losning-pa-schizofrenigata-1.6944600

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Sol | Svar 11.03.2014 23.23

Takk for en flott side, men aller mest for at du deler <3 klem

Ingvild 18.03.2014 15.04

Takk selv, Sol - hyggelig at du leser - og kommenterer :)

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.06 | 20:06

hei ingvild mamma liker den! og det gjør jeg å

...
05.05 | 17:24

hei! ja, det gjør jeg gjerne. men da lurer jeg på om du må skrive til min epost itronvik@gmail.com. her i svarboksen er det veldig begrensa med plass. Mvh Ingvi

...
05.05 | 16:44

Hei! Kan du fortelle meg noe om salmen Dråpen fra Gud Fader?

...
21.05 | 17:34

Koselig side du har =)

...
Du liker denne siden